تعیین سال ساخت کامیون های وارداتی

بر اساس گواهی انطباق صادره از استاندارد که مبتنی بر vin number می باشد معرف و ملاک سال ساخت خودرو تلقی می‌شود.

نظر خود را بگذارید