طبق تعریف گمرک سازمانی است دولتی که مسئول اجرای مقررات صادرات و واردات، وصول درآمد و.... می باشد. واژه گمرک در دو مفهوم بکار می رود: 1- اشاره به یک سازمان خاص. 2- اشاره به نهادهای کنترلی مرزی که طیف وسیعی از سازمانهای کنترلی مرزی از قبیل قرنطینه ها، آزمایشگاهها و استاندارد، مقامات امنیتی، گذرنامه، بندری، انبارهای عمومی و... (بیش از 20 سازمان) را شامل می شود. گمرک پلاس و به طور اخص دانستنیها بر آن است تا به روزترین اطلاعات گمرکی شامل: قانون امور گمرکی، قانون مقررات صادرات و واردات، قانون مبارزه با قاچاق کالا و ارز، قانون ساماندهی مبادلات مرزی، قانون تشکیل و اداره مناطق ویژه اقتصادی، قانون تشکیل و چگونگی اداره مناطق آزاد تجاری-صنعتی، قانون مالیات بر ارزش افزوده، بخشنامه های صادره از دفاتر گمرک ایران و... را در اختیار شما قرار خواهد داد. در انتها این نکته ضروری است که گمرک قانون گذار نیست بلکه مجری قوانین صادرات و واردات و وطیفه ذاتی آن کنترل ورود و خروج کالا بر اساس قوانین کشور است.

بازار مجازی صادرات و واردات