بررسی چالش های مربوط به احراز مبدٱ کالا در گواهی های مبدٱ مشمول قانون موافقتنامه تجاری ایران و اوراسیا

لزوم بررسی چالش های مربوط به احراز مبدٱ کالا در گواهی های مبدٱ مشمول قانون موافقتنامه تجاری ایران و اوراسیا و اعلام مغایرت های احتمالی در اجرای ماده ۵۸ آیین نامه اجرایی قانون امور گمرکی

بازرسی تصادفی و بررسی در صورت تردید منطقی در زمینه احراز مبدٱ کالا در مورد کالاهای وارداتی مشمول موافقتنامه تجاری ایران و اوراسیا توسط گمرک و سازمان ملی استاندارد و صمت

نظر خود را بگذارید