مجاز شدن صادرات ام دی اف خام بصورت محدود

مجاز شدن صادرات ام دی اف خام بصورت محدود

فهرست واحد‌های مجاز به صادرات به ام دی اف خام بمیزان ۱۰ درصد تولید سال ۱۳۹۹ با اخذ مجوز سیستمی

نگهداری سقف سهمیه مجاز صادرات بر عهده صمت می باشد

نظر خود را بگذارید