ثبت سفارش

طبق تعریف ثبت سفارش کالا مجوز ورود کالا به قلمرو گمرکی است و وزارت صمت مسئول صدور آن می باشد. وفق ماده 8 قانون مقررات صادرات و واردات :

واردکنندگان کالاهای مختلف اعم از دولتی و غیر دولتی جهت اخذ مجوز ورود و ثبت سفارش باید منحصراً به وزارت بازرگانی مراجعه ‌نمایند.
‌تبصره 1 - موافقت با ورود کالا، مجوز ترخیص نیز تلقی شده و نیازی به اخذ مجوز جداگانه نیست.

برای اخذ ثبت سفارش کالا باید به سایت www.ntsw.ir  مراجعه کنید.

ثبت سفارش کالا برای واردات کالا  به کشور طبق قانون مقررات صادرات و واردات و قانون تجارت ایران ، بایستی از طریق سازمان تجارت وزارت صمت صورت گرفته و سندی است که مجوز ورود کالا به ایران می باشد و برای ترخیص کالا از گمرگ ، مجوز های مربوطه باید اخذ شود.

نکته: واردات برخی از کالاها و یا برخی از واردکنندگان نیاز به اخذ ثبت سفارش ندارد.

‌وفق ماده 8 قانون مقررات صادرات و واردات تبصره 2 خانوارهای مرزنشین یا شرکتهای تعاونی آنها، ملوانان، پیله‌وران و کارکنان شناورها که اقدام به ورود کالا جهت مصرف شخصی خود‌می‌نمایند از موضوع این ماده مستثنی می‌باشند.

و همچنین وفق مواد 5 و 6 و 7 آئین نامه مقررات صادرات و واردات نیز:

ماده 5 - با توجه به مفاد مواد (1) و (8) قانون مقررات صادرات و واردات که از این پس به اختصار "‌قانون" نامیده می‌شود ورود کلیه کالاهای قابل ورود اعم از‌اینکه واردکننده از بخش دولتی یا غیر دولتی باشد به استثنای موارد زیر موکول به ثبت سفارش و اخذ مجوز ورود از وزارت بازرگانی با رعایت سایر شرایط مقرر‌خواهد بود.
‌موارد استثنا

- کالاهای مورد نیاز خانوارهای مرزنشین، شرکتهای تعاونی آنها، ملوانان، کارکنان شناورها طبق فهرستی که در همین آیین‌نامه می‌آید و در حد مقرر در آن. گمرک موظف است آمار واردات کالاهای موضوع این بند را طبق فرم وزارت بازرگانی تنظیم نموده و در پایان هر ماه به وزارت مذکور ارسال نماید.
- کالاهای خاص نظامی با تأیید وزیر دفاع و پشتیبانی نیروهای مسلح و کالاهای خاص انرژی اتمی با تأیید رییس سازمان انرژی اتمی.
- کالاهای همراه مسافران ورودی در حدی که در این آیین‌نامه مشخص می‌گردد و طبق فهرستی که وزارت بازرگانی اعلام می‌نماید.
- کالاهای وارداتی از طریق پست در حدی که در این آیین‌نامه مشخص می‌شود.
- نمونه‌های تجارتی و تولیدی در حدی که در این آیین‌نامه تعیین خواهد شد.
‌تبصره 1 - کالاهای اهدایی موضوع بند 9 ماده 37 قانون امور گمرکی به شرط تجاری نبودن فقط از لحاظ احراز انطباق با قانون مربوط منوط به بررسی وزارت‌بازرگانی خواهد بود. لکن با توجه به مفاد تبصره ذیل بند 20 ماده 37 قانون مذکور نیاز به مجوزهای ورود مقرر توسط دولت را نخواهد داشت.
‌تبصره 2 - مجوز ورود و ثبت سفارش وزارت بازرگانی برای ترخیص کالا کافی بوده و با داشتن آنها نیاز به اخذ مجوز ترخیص از وزارت مذکور نخواهد بود لکن‌مواردی مانند گواهی بهداشت وزارت بهداشت، درمان و آموزش پزشکی یا سازمان دامپزشکی و گواهی بهداشت نباتی سازمان حفظ نباتات و گواهی انطباق با‌استاندارد مؤسسه استاندارد و تحقیقات صنعتی و نظایر آنها که برای تأیید کیفیت کالا مستلزم بازدید کالا در مبدأ یا بعد از ورود به گمرک و نمونه‌برداری از آن‌است و اخذ آنها قانوناً الزامی است مشمول مفاد تبصره یک ماده 8 قانون نمی‌باشد.
‌تبصره 3 - در مورد واردات کارگران و ایرانیان شاغل در کشورهای خارجی روش ثبت سفارش به صورت خاص با هماهنگی وزارت بازرگانی و وزارت کار و‌امور اجتماعی تعیین خواهد شد.
‌ماده 6 - در مواردی که برای کالاهای وارداتی، استاندارد اجباری تعیین و از طریق وزارت بازرگانی اعلام می‌شود همچنین در مورد سایر استانداردها و ضوابط‌موضوع ماده 3 این آیین‌نامه، واردکنندگان موظف هستند استانداردها و ضوابط مورد نظر را در قراردادهای خرید و اوراق ثبت سفارش کالا جهت الزام فروشنده ‌به ارسال کالا طبق استانداردها و ضوابط تعیین شده قید نموده، همچنین در اوراق مذکور ارائه برگ بازرسی کالا مبنی بر تأیید رعایت استانداردها و ضوابط مذکور‌را شرط پرداخت وجه قرار دهند.
وزارت بازرگانی و بانک حسب مورد موظفند از ثبت آماری و صدور مجوز ورود، و ثبت سفارش کالاهای وارداتی مشمول‌استانداردها و ضوابط مذکور که نکات بالا در پیش فاکتور و سایر اوراق ثبت سفارش آنها رعایت نشده باشد خودداری نمایند.
‌ماده 7 - مقررات و دستورالعملهای سیستم بانکی کشور برای ورود و صدور کالا همچنین مقررات و دستورالعمل‌های شورای عالی هماهنگی ترابری کشور،‌شورای عالی بیمه، شرایط صدور گواهی‌های موضوع ماده 6 فوق که در چهارچوب وظایف و اختیارات وزارتخانه‌ها و سازمانهای متولی امر، صادر و عیناً ظرف‌سه روز از طریق وزارت بازرگانی اعلام می‌شود جزو ضوابط ورود و صدور کالا می‌باشد که رعایت آنها در مورد کلیه کالاهای قابل ورود یا قابل صدور الزامی‌است.

اطلاعات لازم جهت اخذ ثبت سفارش:

- اطلاعات هویتی

- شماره اختصاصی تلفن همراه به نام شخص

- تصویر (عکس) مناسب جهت آپلوید در سایت

- اطلاعات مربوط به کارت بازرگانی

- اطلاعات مجوز فعالیت در مناطق آزاد و یا ویژه اقتصادی

- اطلاعات مجوزهای خاص

- اطلاعات شرکت تجاری/ تولیدی

- اطلاعات کالای وارداتی (ارزش، مقدار کالا، اخذ مجوزهای لازم، خریدار، فروشنده، کشور طرف معامله، نوع ارز، منشا ارز، تعرفه کالا، در صورت معافیت اطلاعات معافیت و...

کارکنان وزارت صمت نیز درخواست ها را بررسی  و پس از رفع نقص ، تایید می کنند تا پرونده ثبت سفارش متقاضی ، به بانک عامل و گمرکات و اداره دارایی و نهاد هایی که قانون تعیین کرده است ارجاع شود .

انواع ثبت سفارش کالا

ثبت سفارش کالا، انواع مختلف دارد، که شامل :

- ثبت سفارش دیداری

- ثبت سفارش مدت دارد

- ثبت سفارش یوزانس

- ثبت سفارش مبتنی برصادرات و اعتبار اسنادی بدون انتقال ارز

- ثبت سفارش واردات در برابر صادرات در صورتی انجام می شود که پروانه صادراتی معتبر ارائه گردد و ارزش صادراتی هم ممهور به مهر گمرک بوده وتاریخ پروانه با کوتاژ وارداتی یکی باشد .

 

 مهدی لگزی

نظر خود را بگذارید