محاسبه حقوق ورودی


کاربر عزیز مقدار کالا یعنی همان میزانی که ارزش کالای شما (در باکس ارزش قید خواهد شد) می باشد. به طور مثال اگر ارزش کالای برنج ورودی بر اساس تن می باشد (هر تن 1100 دلار) پس شما هم مقدار کالا را بر اساس تن وارد نمایید نه کیلو گرم.

%

ماخذ کالا یا تعرفه کالا درصدی است از ارزش کالا که به کمک کتاب تعرفه و یا جستجو در فیلد تعرفه خواهید یافت.

ارزش کالاهای ورودی توسط گمرک در سایت https://epl.irica.gov.ir/tsc?0 قابل جستجوست.

ریال
%