بخشنامه‌های گمرک

۱۳ بهمن ۱۳۹۹

بخشنامه

بخشنامه‌های گمرکی از دفاتر ستادی گمرک ایران جهت ارسال اطلاعات متغیر در امور تجارت که گاهاً توسط وزارت صمت صادر شده و همچنین دستورالعل‌هایی جهت فصل‌الخطاب در امری خاص صادر می‌گردد. دفاتر ستادی گمرک ایران در امر امور گمرکی: دفتر تعیین ...