دور اظهاری تشریفات گمرکی

۲۲ شهریور ۱۳۹۹

اضافه کردن سازمان همجوار به اظهارنامه

ترخیص برخی از کالا طبق قوانین نیاز به اعلام نظر سازمان هایی مثل استاندارد، غذا و دارو و .... که به اصطلاح به آن ها سازمان های همجوار گمرک می گویند. با فعال کردن دسترسی سازمان های همجوار برای اظهارنامه ...