محاسبه حقوق ورودی

۱۸ شهریور ۱۳۹۹

محاسبه حقوق ورودی کالای

واردات قطعی کالا مستلزم پرداخت حقوق ورودی است. وفق ماده 1 قانون امور گمرکی حقوق ورودی شامل حقوق گمرکی معادل 4 درصد ارزش گمرکی به اضافه سود بازرگانی که توسط هیات وزیران تعیین می گردد به علاوه وجوهی که به موجب ...