کارگزار گمرکی/ حق‌العملکار گمرک

۱۵ دی ۱۳۹۹

کارگزار گمرک (حق العملکار گمرک)

لازم است بدانید کسانی می توانند در گمرک فعالیت (تنظیم اظهارنامه) نمایند که دارای کارت بازرگانی و یا کارت حق العملکاری گمرک باشند. البته که در بازارچه های مرزی کسانی که دارای کارت پیله وری هستند، می توانند اظهارنامه تنظیم ...