کالای همراه مسافر و قوانین گمرک

۱۶ دی ۱۳۹۹

قوانین مسافری

در ابتدا وفق قانون امور گمرکی مسافر را تعریف می کنیم:    ماده76ـ منظور از مسافر شخصی است که با گذرنامه یا اجازه عبور یا برگ تردد از راههای مجاز به قلمرو گمرکی وارد یا از آنها خارج می شود. اشخاص زیر ...