ثبت سفارش

۱۶ دی ۱۳۹۹

ثبت سفارش

طبق تعریف ثبت سفارش کالا مجوز ورود کالا به قلمرو گمرکی است و وزارت صمت مسئول صدور آن می باشد. وفق ماده 8 قانون مقررات صادرات و واردات : واردکنندگان کالاهای مختلف اعم از دولتی و غیر دولتی جهت اخذ مجوز ورود و ثبت سفارش ...