مطالب ایستا

۱۹ فروردین ۱۳۹۹

درباره ما

اینجانب مهدی لگزی کارشناس اقتصاد، کارشناس ارشد علوم سیاسی، دانشجوی دکتری علوم سیاسی و کارمند گمرک هستم. با توجه به تغییرات گسترده در بخشنامه‌های ارسالی از وزارت صمت و همچنین نبود یک سایت منسجم درباره قوانین متعدد تجارت و رویه‌های ...