آشنایی با کتاب مقررات صادرات و واردات، ضمائم

۱۸ دی ۱۳۹۹

آشنایی با کتاب مقررات صادرات و واردات

آشنایی با کلیات کتاب قانون مقررات صادرات و واردات: کتاب قانون مقررات صادرات و واردات همه ساله توسط چاپ و نشر بازرگانی وزارت صمت به چاپ می رسد. این کتاب شامل قانون مقررات صادرات و واردات و آئین نامه اجرایی آنن، ...
۱۹ دی ۱۳۹۹

قانون مقررات صادرات و واردات و آئین نامه اجرایی آن

قانون مقررات صادرات و واردات مصوب 1372/7/11 مجلس شورای اسلامی می باشد. قانون شامل 24 ماده و 25 تبصره بوده که در آن کالا را به سه گروه (مجاز، مجاز مشروط، ممنوع) تقسیم شده است. ملاک تجاری بودن کالا و ...
۱۹ دی ۱۳۹۹

قانون ساماندهی مبادلات مرزی و آئین نامه اجرایی آن

قانون ساماندهی مبادلات مرزی مصوب 1384/7/6 مجلس شورای اسلامی و شامل 12 ماده و 10 تبصره می باشد. در این قانون تعریف پیله ور، بازارچه مرزی و نحوه شورای ساماندهی مبادلات مرزی و میزان معافیت مرزنشینان از پرداخت حقوق ورودی ...
۱۹ دی ۱۳۹۹

قواعد طبقه بندی کالا در سیستم هماهنگ شده

این شش قاعده نحوه و چگونگی طبقه بندی کالا را بیان می کند. کارشناسان حرفه ای گمرک کسانی هستند که بتوانند با کمک این شش قاعده یک کالا را در کد تعرفه صحیح، طبقه بندی نمایند. طبقه بندی کالاها در نمانکلاتور ...