مالیات اظهار وارداتی

با مشاهده این ویدیو می توانید در اظهارنامه های وارداتی فیش مربوط به مالیات را از سامانه دریافت و پرداخت نمایید.

نظر خود را بگذارید