قسمت اول: حیوانات زنده، محصولات حیوانی فصل دوم: گوشت و احشاء خوراکی

فصل دوم: گوشت و احشای خوراکی

 

یاداشت.

1- مشمول این فصل نمی‌شود:

الف - محصولات از انواعی که در شماره‌های 01 02 لغایت 08 02 یا 010 02 توصیف شده، غیرقابل مصرف برای خوراک انسان:

ب – روده، بادکنک و شکمبه حیوانات (شماره 04 05) و همچنین خون حیوان (11 05 یا 02 30): یا

ج – چربی‌های حیوانی: غیر از محصولات شماره 09 02 (فصل 15).

 

مندرجات ذیل یادداشت فصل 2


1 – ورود و صدور محصولات مشمول این فصل موکول به رعایت ماده 7 قانون دامپزشکی مصوب 1350 است.

2 – ورود محصولات مشمول این فصل از حیوانات حرام گوشت یا از حیوانات حلال گوشت به طریق ذبح غیراسلامی ممنوع است.

3 – ورود و صدور محصولات مشمول این فصل از حیوانات و پرندگان وحشی، موکول به موافقت سازمان حفاظت محیط زیست می‌باشد.

4 – ورود محصولات مشمول ردیف‌های 02031100 الی 02032900 و ردیف‌های 02063000 الی 02064900 و 02101100 الی 02101900 ممنوع می‌باشد.

5 – واردات اقلام موضوع ردیف تعرفه‌های شماره 02071420، 02071430، 02072600، 02072710، 02072790، 02099000 موکول به اخذ موافقت قبلی از وزارت جهاد کشاورزی می‌باشد.

 

ردیف کد تعرفه عنوان تعرفه ورودی واحد
1 02 فصل دوم: گوشت و احشاء خوراکی    
2 0201 گوشت حیوانات از نوع گاو، تازه یا سرد کرده.    
3 020110 - لاشه یا شقه؛    
4 02011010 ـ ـ ـ گوساله (Veal) 26 KG
5 02011090 ـ ـ ـ سایر 26 KG
6 020120 ـ سایر قطعات با استخوان:    
7 02012010 ـ ـ ـ ران 26 KG
8 02012020 ـ ـ ـ راسته 26 KG
9 02012030 ـ ـ ـ سردست و سینه 26 KG
10 02012090 ـ ـ ـ سایر 26 KG
11 020130 ـ بی‌استخوان:    
12 02013010 ـ ـ ـ ران 4 KG
13 02013020 ـ ـ ـ راسته 4 KG
14 02013030 ـ ـ ـ سردست و سینه 4 KG
15 02013090 ـ ـ ـ سایر 4 KG
16 0202 گوشت حیوانات از نوع گاو، منجمد.    
17 020210 ـ لاشه یا شقه:    
18 02021010 ـ ـ ـ گوساله (Veal) 4 KG
19 02021090 ـ ـ ـ سایر 26 KG
20 020220 ـ سایر قطعات با استخوان:    
21 02022010 ـ ـ ـ ران 26 KG
22 02022020 ـ ـ ـ راسته 26 KG
23 02022030 ـ ـ ـ سردست و سینه 26 KG
24 02022090 ـ ـ ـ سایر 26 KG
25 020230 ـ بی‌استخوان:    
26 02023010 ـ ـ ـ ران 4 KG
27 02023020 ـ ـ ـ راسته 4 KG
28 02023030 ـ ـ ـ سردست و سینه 4 KG
29 02023090 ـ ـ ـ سایر 4 KG
30 0203 گوشت از نوع خوک، تازه، سرد‌کرده یا منجمد.    
31   ـ تازه یا سرد کرده:    
32 02031100 ـ ـ لاشه یا شقه 15 KG
33 02031200 ـ ـ‌ ژامبون، سردست و قطعات آن، با استخوان 15 KG
34 02031900 ـ ـ سایر 15 KG
35   ـ منجمد:    
36 02032100 ـ ـ لاشه یا شقه 15 KG
37 02032200 ـ ـ ژامبون، سردست و قطعات آن، با استخوان 15 KG
38 02032900 ـ ـ سایر 15 KG
39 0204 گوشت از نوع گوسفند یا بز، تازه، سرد‌کرده یا منجمد.    
40 02041000 ـ لاشه و شقه بره، تازه یا سرد‌کرده 4 KG
41   ـ سایر گوشت‌های از نوع گوسفند، تازه یا سردکرده:    
42 02042100 ـ ـ لاشه یا شقه 4 KG
43 02042200 ـ ـ سایر قطعات با استخوان 4 KG
44 02042300 ـ ـ بی‌استخوان 5 KG
45 02043000 ـ لاشه و شقه بره، منجمد 4 KG
46   ـ سایر گوشت‌های از نوع گوسفند، منجمد:    
47 02044100 ـ ـ لاشه یا شقه 4 KG
48 02044200 ـ ـ سایر قطعات با استخوان 4 KG
49 02044300 ـ ـ بی‌استخوان 4 KG
50 02045000 ـ گوشت بز 5 KG
51 02050000 گوشت اسب، الاغ، قاطر یا استر، تازه، سرد کرده یا منجمد. 40 KG
52 0206 احشاء خوراکی حیوانات از نوع گاو، خوک، گوسفند، بز، اسب، الاغ، قاطر یا استر، تازه، سردکرده یا منجمد.    
53 02061000 ـ از نوع گاو، تازه یا سرد کرده 40 KG
54   ـ از نوع گاو، منجمد:    
55 02062100 ـ ـ زبان 40 KG
56 02062200 ـ ـ جگر 40 KG
57 02062900 ـ ـ سایر 40 KG
58 02063000 ـ از نوع خوک، تازه یا سردکرده 5 KG
59   ـ از نوع خوک، منجمد:    
60 02064100 ـ ـ جگر 5 KG
61 02064900 ـ ـ سایر 5 KG
62 02068000 ـ سایر، تازه یا سردکرده 40 KG
63 02069000 ـ سایر، منجمد 40 KG
64 0207 گوشت و احشای خوراکی پرندگان خانگی شماره 05 01، تازه، سردکرده یا منجمد.    
65   ـ مرغان خانگی (Gallus Domesticus):    
66 02071100 ـ ـ بریده نشده به صورت قطعات، تازه یا سردکرده 26 KG
67 02071200 ـ ـ بریده نشده به صورت قطعات، منجمد 26 KG
68 020713 ـ ـ قطعات و احشای، تازه یا سرد کرده:    
69 02071310 ـ ـ ـ قطعات مرغ شامل ران، سینه، کتف و بال 55 نل
70 02071320 ـ ـ ـ احشا 55 KG
71 02071330 --- پای مرغ 55 KG
72 02071390 --- سایر 55 KG
73 020714 ـ ـ قطعات و احشای منجمد:    
74 02071410 ـ ـ ـ خمیر 55 KG
75 02071420 ـ ـ ـ قطعات مرغ شامل ران، سینه، کتف و بال 55 KG
76 02071430 ـ ـ ـ احشاء 55 KG
77 02071440 --- پای مرغ 55 KG
78 02071490 --- سایر 55 KG
79   ـ از بوقلمون:    
80 02072400 ـ ـ بریده نشده به صورت قطعات، تازه یا سردکرده 55 KG
81 02072500 ـ ـ بریده نشده به صورت قطعات، منجمد 55 KG
82 02072600 ـ ـ قطعات و احشای تازه یا سردکرده 55 KG
83 020727 ـ ـ قطعات و احشای، منجمد:    
84 02072710 ـ ـ ـ خمیر 55 KG
85 02072790 ـ ـ ـ سایر 55 KG
86   ـ از مرغابی‌ها:    
87 02074100 ـ ـ بریده نشده به صورت قطعات، تازه یا سردکرده 55 KG
88 02074200 ـ ـ بریده نشده به صورت قطعات، منجمد 55 KG
89 02074300 ـ ـ جگر چرب، تازه یا سرد کرده 55 KG
90 02074400 ـ ـ سایر، تازه یا سردکرده 55 KG
91 02074500 ـ ـ سایر، منجمد 55 KG
92   ـ از غازها:    
93 02075100 ـ ـ بریده نشده به صورت قطعات، تازه یا سردکرده 55 KG
94 02075200 ـ ـ بریده نشده به صورت قطعات، منجمد 55 KG
95 02075300 ـ ـ جگر چرب، تازه یا سردکرده 55 KG
96 020754 ـ ـ سایر، تازه یا سردکرده    
97 02075410 --- گوشت شترمرغ بریده نشده به صورت قطعات تازه یا سرد کرده 55 KG
98 02075490 --- سایر 55 KG
99 020755 ـ ـ سایر، منجمد    
100 02075510 --- گوشت شترمرغ بریده نشده به صورت قطعات منجمد 55 KG
101 02075520 --- گوشت شترمرغ بریده شده به صورت قطعات تازه یا منجمد 55 KG
102 02075590 --- سایر 55 KG
103 02076000 ـ مرغ شاخدار 55 KG
104 0208 سایر گوشت‌ها و احشای خوراکی گوشت، تازه، سرد‌کرده یا منجمد.    
105 02081010 ـ از خرگوش اهلی یا وحشی 20 KG
106 02083000 ـ از میمون‌ها (Primates) 20 KG
107 2084000 ـ از نهنگ‌ها، دولفین‌ها و خوک‌های دریایی (پستانداران از نوع راسته Cetacea)، ازنهنگ‌های کوچک دریایی گاو دریایی و گاو آبی (پستانداران از راسته Sirenia)، از فک‌ها، شیرهای دریایی و گراز ماهی‌ها (پستانداران از گونه pinnipedia) 20 KG
108 02085000 ـ از خزندگان (ازجمله مار و لاک‌پشت دریایی) 20 KG
109 2086000 ـ از شترها و سایر گونه‌های شتر (camelidae) 20 KG
110 02089000 ـ سایر 20 KG
111 0209 چربی خوک، به غیر از چربی گوشت و چربی ماکیان، ذوب نشده یا به نحو دیگر استخراج نشده، تازه، سردشده، منجمد شده، نمک‌‌زده شده، در آب‌نمک خوابانده شده، خشک شده یا دودی شده.    
112 02091000 ـ از خوک‌ها 5 KG
113 02099000 ـ‌ سایر 5 KG
114 0210 گوشت و احشای گوشت، نمک‌زده، در آب‌نمک، خشک‌کرده یا دودی؛ آرد و زبره خوراکی گوشت یا احشای گوشت.    
115   ـ گوشت خوک:    
116 02101100 ـ‌ ـ ژامبون، سردست و قطعات آنها، به صورت با استخوان 5 KG
117 02101200 ـ ـ سینه (با رگه‌های چربی چسبیده به گوشت) و قطعات آن 5 KG
118 02101900 ـ ـ سایر 5 KG
119 02102000 ـ گوشت حیوانات از نوع گاو 40 KG
120   - سایر، شامل آرد و بلغور (Meals) از گوشت یا احشای گوشت خوراکی گوشت:    
121 02109100 -- از میمون 40 KG
122 02109200 -- از نهنگ‌ها، دلفین‌ها و خوک‌های دریایی (پستانداران از راسته Celecea)؛ از نهنگ‌های کوچک دریایی و گاو دریایی (پستانداران از راسته Sirenia)؛ از فک‌ها، شیرهای دریایی و گرازماهی‌ها (پستانداران از گونه Pinnipedia). 32 KG
123 02109300 -- از خزندگان (از جمله مار و لاک‌پشت‌دریایی) 32 KG
124 02109900 -- سایر 32

KG

نام فایل
فایل
قسمت اول حیوانات زنده، محصولات حیوانی
نظر خود را بگذارید