رویه مرجوعی

رویه مرجوعی

طبق ماده ۵۲ قانون امور گمرکی مرجوعی رویه‌ای است که بر اساس آن کالای وارده موجود در گمرک را هنگامی که با اجرای مقررات متروکه به فروش نرسیده است می‌توان به عنوان اعاده به خارج به گمرک اظهار و ترخیص نمود.

نکته‌ قابل ذکر اینکه نمی‌توانید کالا را به مناطق آزاد و ویژه مرجوع کنید.

در تعریف رویه مرجوعی « اعاده به خارج کشور » ذکر شده است؛ پس می‌توانید کالا را به هرجا که دوست دارید مرجوع کنید و لازم نیست حتماً به همان کشور مبدا که کالا را آورده‌اید مرجوع نمایید.

تضمین در اظهارنامه مرجوعی « درصورت اظهار کالا در گمرک داخلی میزان تضمین بر اساس ماده ۱۰ قانون امور گمرکی تعیین می‌گردد. »

مدارک لازم جهت الصاق به اظهارنامه شامل مدارک تضمین،  مدارک دال بر اینکه کالا متعلق به اظهار کننده می باشد، قبض انبار و پروانه ورود موقت ضمیمه اظهارنامه خواهد شد.

در رویه مرجوعی نیازی به اخذ مجوزهای قانونی نیست.

وفق ماده ۸۹ آیین نامه اجرایی قانون امور گمرکی صاحب کالا با تنظیم اظهارنامه مرجوعی متعهد می‌شود که کالا را در زمان مقرر از کشور خارج کند؛ این زمان با مستندات قابل تمدید خواهد بود.

وفق ماده ۹۰ آیین نامه اجرایی قانون امور گمرکی در صورت اظهار در گمرکات داخلی، حامل کالای مرجوعی باید دارای شرایط پلمپ گمرک باشد.  

همانطور که گفته شد وفق ماده ۹۱ آیین نامه چنانچه کالا در گمرک داخلی اظهار گردد باید تضمین اخذ و اگر در گمرک مرزی اظهار گردد نیازی به اخذ تضمین نمی باشد. حال اگر کالای مرجوعی در زمان تعهد شده از کشور خارج نشود مطابق مواد ۹۳ و ۹۴ آیین نامه اجرایی قانون امور گمرکی مطابق مقررات تخلف و یا قاچاق برخورد خواهد شد.

و یا اگر اختلافی در کالای خروجی در ظاهر و یا پلمپ های گمرک مشاهده شود وفق ماده ۹۲ آیین نامه اجرایی ضمن بازرسی مجدد در صورت تخلف و یا قاچاق با آن برخورد خواهد شد.

 

مهدی لگزی

نظر خود را بگذارید