ورود موقت جهت پردازش

ورود موقت برای پردازش

تعریف ورود موقت برای پردازش: وفق ماده ۵۱ قانون امور گمرکی ورود موقت برای پردازش رویه است گمرکی که بر اساس آن کالا می تواند به طور موقت وارد شود تا ساخته، تکمیل، تعمیر یا فرآوری شده و سپس صادر شود

این رویه همچنین شامل موادی از قبیل تسریع کننده‌ها که در ساخت، تکمیل و فرآوری مصرف می‌شود نیز می گردد. کالاهای کمکی از قبیل روان کننده ها و ابزارآلات مشمول رویه ورود موقت برای پردازش نمی گردد. محصولات به دست آمده محصولاتی می باشند که از ساخت، تکمیل، فرآوری و تعمیر کالاهایی که برای آنها مجوز استفاده از رویه ورود موقت برای پردازش اخذ شده به دست می آید.

کالایی که درخواست ورود موقت می‌شود دارای سقف زمانی جهت خارج شدن آن است؛ که به تفکیک گروه کالایی مختلف با پیشنهاد مشترک وزارتخانه های تولیدی ذیربط، گمرک ایران، اتاق بازرگانی صنایع، معادن و کشاورزی ایران و تصویب هیئت وزیران تعیین می گردد.  طبق ماده ۸۱ آیین نامه اجرایی قانون امور گمرکی ابتدا باید درخواست کالای ورود موقت جهت پردازش را به گمرک ایران ارائه دهید. کیل و ضرایب مصرف کالای صادراتی از محل ورود موقت توسط گمرک ایران تعیین می گردد، ولی در صورت اعتراض صاحب کالا گمرک موظف است از سازمان های ذیربط نظر بخواهد. و در صورت ابقا اعتراض موضوع به مراجع رسیدگی اختلافات گمرکی ارجاع می گردد. به طور مثال شما می خواهید گندم جهت تولید آرد ورود موقت کنید؛ قطعاً از یک کیلو گرم گندم نمی‌شود یک کیلوگرم آرد تولید گردد. و تولید یک کیلوگرم آرد مصرف مشخص گندم دارد.

میزان مجوز جهت ورود موقت جهت پردازش حداکثر به میزان ظرفیت اسمی سالانه واحد تولیدی ذیربط می باشد.

حال چه مقدار زمان برای صدور کالای به دست آمده از کالاهای ورود موقت جهت پردازش وقت در اختیار داریم؟ طبق ماده ۸۲ آیین نامه قانون امور گمرکی مهلت صدور محصولات به دست آمده، از تاریخ صدور سند ترخیص کالاهای مواد اولیه ورود موقت یک سال می باشد. این زمان برای کالاهای مختلف از قبیل آرایشی، بهداشتی، دارویی، دخانی و مواد غذایی تا یکسال و سایر کالاها تا دو سال با دلایل موجه قابل تمدید خواهد بود.

نکته: دقت کنید زمان صدور محصولات تولیدی از کالای ورود موقت برای پردازش از تاریخ صدور سند کالای وارده است، پس زمان ترخیص را تسریع بدهید چرا که مشاهده شده ترخیص کالا زمان بر بوده است.

نکته: آیا باز هم زمان خروج محصولات به دست آمده از کالای ورود موقت برای پردازش قابل تمدید خواهد بود؟ با نظر کارگروه متشکل از وزارتخانه‌های صنعت، معدن و تجارت، جهاد کشاورزی، گمرک ایران و اتاق بازرگانی، صنایع، معادن و کشاورزی و همچنین وزارت تعاون، با توجه به ضروریات تجاری مستند به ماده ۸۲ آیین نامه قانون امور گمرکی قابل تمدید خواهد بود.

نکته مهم دیگر: در مورد کالاهای کشاورزی مشمول قانون تمرکز وظایف و اختیارات مربوط به بخش کشاورزی در وزارت جهاد کشاورزی مهلت صدور محصولات به دست آمده از تاریخ صدور سند ترخیص مواد اولیه جهت پردازش ۶ ماه و تا ۶ ماه نیز قابل تمدید می‌باشد.

طبق ماده ۸۳ آیین نامه اجرایی قانون امور گمرکی عملیات پردازش پس از موافقت گمرک ایران می‌تواند توسط اشخاص غیر از وارد کننده انجام شود بدون اینکه  تغییر مالکیت انجام شده باشد و در هر حال وارد کننده در مقابل گمرک مسئول اجرای مقررات ورود موقت برای پردازش خواهد بود.

نکته: صرفاً عملیات پردازش توسط اشخاصی غیر از واردکننده قابل انجام است آنهم با موافقت دفتر صادرات گمرک ایران.  طبق ماده ۸۴ آیین نامه قانون امور گمرکی برای صدور محصولات به دست آمده صاحب کالا باید اظهارنامه صادراتی را با ذکر شماره پروانه ورود موقت و حساب و تصویر پروانه ورود موقت آن تنظیم و به گمرک تسلیم نماید؛  گمرک در هنگام صدور اقدامات لازم به منظور بازشناسی و انطباق کالای وارده و محصولات به دست آمده را معمول تا امکان تسویه توسط گمرک ورود موقت کننده میسر شود.

طبق ماده ۸۵ آیین نامه قانون امور گمرکی، گمرک در هر زمان میتواند از کالای وارده و نحوه پردازش بازدید به عمل آورد. چنانچه کالایی وارد یا محصول به دست آمد موجود نباشد طبق مقررات قاچاق اعمال خواهد شد.  لذا طبق ماده ۸۶ آیین نامه قانون امور گمرکی با صدور محصولات به دست آمده تضمین ها و تعهدات اخذ شده پس از بررسی اسناد و مدارک و احراز به کارگیری مواد اولیه وارداتی در محصولات صادراتی ابطال و تسویه خواهد شد. در مواردی که محصولات به دست آمده به تدریج صادر شود تسویه برای همان میزان کالای صادر شده انجام خواهد گرفت.

نکته: وارد کننده می‌تواند ظرف مهلت تعیین شده برای پردازش پس از اخذ موافقت گمرک ایران کالای وارده را به همان حالت اولیه با رعایت تشریفات مرجوعی از کشور خارج و نسبت به ابطال تضمین و تسویه تعهدات خود اقدام نمایند.

نکته: در خصوص کالاهای وارده برای پردازش و همچنین ضایعات دارای ارزش تجاری (قابلیت مصرف داشته باشد) چنانچه برای ورود قطعی اظهار نشود، با رعایت ماده ۷۹ آیین‌نامه قانون امور گمرکی و بدون کسر استهلاک ترخیص کند. محصولات به دست آمده می‌تواند به نام اشخاص غیر از وارد کننده صادر شود که در این صورت پروانه صادراتی مربوطه برای ابطال تضمین یا تعهد کافیست.

طبق ماده ۸۷ آئین نامه قانون امور گمرکی در صورتیکه صاحب کالا در مهلت مقرر نسبت به ایفای تعهد خود اقدام ننماید به شرط ارائه درخواست مبنی بر تبدیل به قطعی نمودن پروانه ورود موقت برای پردازش قبل از انقضای مهلت مقرر، موضوع در کمیسیونی مرکب از نمایندگان گمرک ایران، وزارت صمت،  اتاق بازرگانی و تعاون و در صورت لزوم بانک مرکزی و وزارتخانه های تولیدی مربوط بررسی و در صورت موافقت کمیسیون یادشده پس از انجام ثبت سفارش با پرداخت حقوق ورودی بر اساس ماخذ و ارزش زمان اظهار ورود موقت و با برابری نرخ ارز در زمان اظهار واردات قطعی انجام خواهد شد. دبیرخانه کارگروه مذکور در وزارت صمت خواهد بود.

نکته: محصولات به دست آمده از کالای ورود موقت برای پردازش در اجرای پروژه های نفت، گاز و پتروشیمی چنانچه برای استفاده در سایت های تحت نظر گمرک به گمرک های مستقر در مناطق ویژه اقتصادی انرژی تحویل و ارسال گردد در صورت رعایت مقررات این مبحث تضمینات و تعهدات ماخوذه مربوط به ورود موقت برای پردازش قابل تسویه می باشد. 

در نهایت طبق ماده ۸۸ آیین نامه قانون امور گمرکی چنانچه کالایی وارد یا محصولات به دست آمده از پردازش در مهلت مقرر حسب مورد ترخیص قطعی یا برگشت یا صادر نشود در صورت تشخیص عمدی بودن علاوه بر وصول تضمین مشمول مقررات قاچاق و در غیر اینصورت نسبت به وصول تضمین و پیگیری اجرای تعهد اقدامات انجام خواهد شد. در صورت صدور رای قطعی مبنی بر قاچاق، وجه تضمین وصولی به عنوان بخشی از جریمه منظور می‌شود.

نکته: تا زمانی که جرم قاچاق اعلام و یا وصول تضمین و یا مطالبه وجه تعهد انجام  نشده است صاحب کالا می‌تواند با پرداخت جریمه انتظامی موضوع ماده ۱۰۹ قانون امور گمرکی نسبت به ترخیص کالا اقدام نماید.

نکته: صدور محصولات به دست آمده از کالای ورود موقت برای پردازش مشمول محدودیت های قانونی و پرداخت عوارض کالاهای صادراتی نمی‌گردد.

تضمین به کار رفته در این رویه گمرکی طبق ماده ۱۰ قانون امور گمرکی اعمال خواهد شد

 

مهدی لگزی

 

نظر خود را بگذارید