آشنایی با کتاب مقررات صادرات و واردات

آشنایی با کلیات کتاب قانون مقررات صادرات و واردات:

کتاب قانون مقررات صادرات و واردات همه ساله توسط چاپ و نشر بازرگانی وزارت صمت به چاپ می رسد. این کتاب شامل قانون مقررات صادرات و واردات و آئین نامه اجرایی آنن، قانون ساماندهی مبادلات مرزی و آئین نامه اجرایی آن، قواعد طبقه بندی کالا در سیستم هماهنگ شده، قسمت و فصول طبقه بندی کالا شامل:

قسمت اول: حیو انات زنده؛ محصولات حیوانی
 
فصل اول: حیوانات زنده
 
فصل دوم: گوشت و احشای خوراکی
 
فصل سوم: ماهی‌ها و قشرداران، صدفداران و سایر آبزیان فاقد ستون فقرات
 
فصل چهارم: شیر و محصولات لبنی؛ تخم پرندگان؛ عسل طبیعی؛ محصولات خوراکی که منشا حیوانی دارند و در جای دیگر گفته نشده و مشمول شماره دیگر تعرفه نشده باشد
 
فصل پنـجم: سایر محصولات حیوانی، که در جای دیگر گفته نشده و مشمول شماره دیگر تعرفه نشده باشد
 
قسمت دوم: محصولات نباتی
 
فصل ششم:  نباتات زنده و محصولات گلکاری
 
فصل هفتم:  سبزیجات، نباتات، ریشه و غده‌های زیرخاکی خوراکی
 
فصل هشتم:  میوه‌های خوراکی؛ پوست مرکبات یا پوست خربزه و همانند
 
فصل نهم:‌  قهوه، چای، ماته و ادویه
 
فصل دهم: غلات
 
فصل یازدهم: محصولات صنعت آرد‌سازی؛ مالت؛ نشاسته و فکول؛
 
اینولین؛ گلوتن گندم
 
فصل دوازدهم: دانه و میوه‌های روغن‌دار؛ دانه و بذر و میوه‌های گوناگون؛ نباتات صنعتی یا دارویی؛ کاه و نواله
 
فصل سیزدهم: انگم‌ها؛ صمغ‌ها،‌رزین‌ها و سایر شیره‌ها و عصاره نباتی
 
فصل چهاردهم: مواد قابل بافت؛ سایرمحصولات نباتی که درجای‌دیگرگفته‌شده و مشمول شماره دیگرتعرفه نباشد
 
قسمت سوم: چربی‌ها و روغن‌های حیوانی یا نباتی؛ فرآورده‌های حاصل از تفکیک آنها؛ چربی‌های خوراکی آماده؛ موم‌های حیوانی یا نباتی
 
فصل پانزدهم: چربی‌ها و روغن‌های حیوانی یا نباتی؛ فرآورده‌های حاصل از تفکیک آنها؛ چربی‌های خوراکی آماده؛ موم‌‌های حیوانی یا نباتی
 
قسمت چهارم: محصولات صنایع غذایی؛ نوشابه‌ها، آبگون‌های الکلی و سرکه‌ها؛ توتون و تنباکو و بدل ساخته آنها
 
فصل شانزدهم: فرآورده‌های‌گوشت، ماهی یا قشرداران، صدف‌داران یا ‌سایر‌ آبزیان فاقد ‌ستون فقرات
 
فصل هفدهم: قند و شکر و شیرینی
 
فصل هجدهم: کاکائو و فرآورده‌های آن
 
فصل نوزدهم: فرآورده‌های غلات، آرد، نشاسته، فکول یا شیر؛ نان‌های شیرینی
 
فصل بیستم: فرآورده‌ها از سبزیجات، میوه‌ها یا از سایر اجزای نباتات
 
فصل بیست و یکم: فرآورده‌های خوراکی گوناگون
 
فصل بیست و دوم: نوشابه‌ها، آبگون‌های الکلی و سرکه
 
فصل بیست و سوم: ‌آخال و تفاله صنایع خوراک‌سازی؛ خوراکی‌های آماده برای حیوانات
 
فصل بیست و چهارم: توتون و تنباکو و بدل توتون و تنباکوی ساخته شده
 
قسمت پنجم: محصولات معدنی
 
فصل بیست و پنجم: نمک؛ گوگرد؛ خاک و سنگ؛ گچ، آهک و سیمان
 
فصل بیست و ششم: سنگ فلز، جوش و خاکستر
 
فصل بیست و هفتم: سوخت‌های معدنی، روغن‌های معدنی و محصولات حاصل از تقطیر آنها؛ موادقیری؛ موم‌های معدنی
 
قسمت ششم: محصولات صنایع شیمیایی یا صنایع وابسته به آن
 
فصل بیست و هشتم: محصولات شیمیایی غیرآلی؛ ترکیبات آلی یا غیرآلی فلزات گرانبها،عناصر رادیو اکتیو، فلزات خاکهای کمیاب و ایزوتوپها
 
فصل بیست و نهم: محصولات شیمیایی آلی
 
فصل سی‌ام: محصولات دارویی
 
فصل سی و یکم: کودها
 
فصل سی و دوم: عصاره‌هــای دباغـی یا رنگرزی؛ تانن‌ها و مشتقات آنها؛ موادرنگی (Dyes)، پیگمان‌ها و سایر مـواد رنگ‌کننده
 
 (Colouring)؛ رنگها و ورنی‌ها؛ بتانه‌ها؛ مرکب‌ها
 
فصل سی و سوم: روغن‌هـای اسانسی و شبه رزین‌ها (رزینـوئیـدها)؛ محصـولات عطرسازی یا پاکیزگـی آمــاده و فرآورده‌های آرایشی
 
فصل سی و چهارم: صابون، موادآلی تانسیواکتیف، فرآورده‌ها برای شست­و­شو، فرآورده‌های روان‌کننده، موم‌های مصنوعی، موم‌هـای آمـاده، فرآورده‌های صیقل‌دادن و جلا دادن، شمع و اشیای همانند، خمیرهای قالب‌گیـری «موم‌های دندانسازی» و ترکیبات دندانسازی براساس گچ
 
فصل سی و پنجم: مواد آلبومینوئید؛ محصولات براساس نشاسته یا فکول تغییر یافته؛ چسب‌ها؛ آنزیم­ها
 
فصل سی و ششم: باروت و مواد منفجره؛ اشیای فن‌ آتش‌بازی؛ کبریت؛ آلیاژهای آتش‌زا؛ مواد قابل اشتعال
 
فصل سی و هفتم: محصولات عکاسی و سینماتوگرافی
 
فصل سی و هشتم: محصولات گوناگون صنایع شیمیایی
 
قسمت هفتم: مواد پلاستیکی و اشیای ساخته‌شده از این مواد؛ کائوچو و اشیای ساخته‌شده از کائوچو
 
فصل سی و نهم: مواد پلاستیکی و اشیاء ساخته شده از این مواد
 
فصل چهل‌ام: کائوچو و اشیای ساخته‌شده از کائوچو
 
قسمت هشتم: پوست خام، چرم، پوست­های نرم و اشیای ساخته‌شده از این مواد؛ اشیای زین و برگ‌سازی؛ لوازم سفر، کیف‌های دستی و محفظه‌های همانند؛ اشیای ساخته شده از روده (به­استثنای اشیای ساخته شده از احشای کرم ابریشم)
 
فصل چهل و یکم: پوست خام (غیر از پوست­های نرم) و چرم
 
فصل چهل و دوم: اشیای ساخته شده از چرم؛ مصنوعات زین و برگ‌سازی؛ لوازم سفر، کیف‌های دستی و محفظه‌های همانند؛ اشیای ساخته شده از روده (به­غیر از اشیای ساخته شده از احشای کرم ابریشم)
 
فصل چهل و سوم: پوستهای نرم طبیعی و پوستهای نرم بدلی؛ اشیاء ساخته شده از آنها
 
قسمت نهم: چوب و اشیای چوبی؛ زغال چوب؛ چوب‌پنبه و اشیای چوب‌پنبه‌ای؛ مصنوعات حصیربافی یا سبدبافی
 
فصل چهل و چهارم: چوب و اشیای چوبی؛ زغال چوب
 
فصل چهل و پنجم: چوب‌پنبه و اشیای ساخته‌شده از چوب‌پنبه
 
فصل چهل و ششم: مصنوعات حصیربافی یا سبدبافی
 
قسمت دهم: خمیر چوب یا سایر مواد الیافی سلولزی؛ کاغذ یا مقوا برای بازیافت (آخال و ضایعات)؛ کاغذ و مقوا و اشیای ساخته شده از آنها
 
فصل چهل و هفتم: خمیر چوب یا سایر مواد الیافی سلولزی؛ کاغذ یا مقوا برای بازیافت (آخال و ضایعات)
 
فصل چهل و هشتم: کاغذ و مقوا؛ اشیای ساخته‌شده از خمیر کاغذ، از کاغذ یا از مقوا
 
فصل چهل و نهم: کتاب، روزنامه، تصویر و سایر محصولات صنعت چاپ، دست‌نوشته‌ها، تایپ شده‌هاو نقشه‌ها
 
قسمت یازدهم: مواد نسجی و مصنوعات از این مواد
 
فصل پنجاه‌ام: ابریشم
 
فصل پنجاه و یکم: پشم، موی نرم (کرک) یا زبر حیوان، نخ و پارچه‌های تار و پود‌باف از موی یال و دم
 
فصل پنجاه و دوم: پنبه
 
فصل پنجاه و سوم: سایر الیاف نسجی نباتی؛ نخ کاغذی و پارچه‌های تار و پودباف از نخ کاغذی
 
فصل پنجاه و چهارم: ر شته‌های سنتتیک یا مصنوعی (Man-Made)
 
فصل پنجاه و پنجم: الیاف سنتتیک یا مصنوعی غیر یکسره
 
فصل پنجاه و ششم: اوات، نمد و پارچه‌های نبافته؛ نخ‌های ویژه؛ ریسمان، طناب و کابل و اشیای ساخته شده از آنها
 
فصل پنجاه و هفتم: فرش و سایر کفپوش‌ها از مواد نسجی
 
فصل پنجاه و هشتم: پارچه‌های تار و پودباف مخصوص؛ پارچه‌های نسجی منگوله بافت (Tufted)؛ دانتل‌ها (Lace)؛ مصنوعات دیوارکوبی (Tapestries)؛ مصنوعات علاقه‌بندی (Trimmings)؛ مصنوعات گلدوزی و قلابدوزی (Embroidery)
 
فصل پنجاه و نهم: پارچه‌های نسجی آغشته، اندوده، پوشانده یا مطبق‌شده؛ اشیای نسجی از انواع مناسب برای مصارف صنعتی
 
فصل شصت‌ام: پارچه‌های کشباف یا قلاب باف
 
فصل شصت و یکم: لباس و متفرعات لباس، کشباف یا قلاب‌باف
 
فصل شصت و دوم: لباس و متفرعات لباس، غیرکشباف یا غیرقلاب‌باف
 
فصل شصت و سوم: سایر اشیای نسجی دوخته و مهیا؛ مجموعه‌ها؛ لباس و اشیای نسجی مستعمل؛ ضایعات و کهنه پاره‌های نسجی
 
قسمت دوازدهم: کفش، کلاه، چتر آفتابی، عصا، عصای صندلی‌شو، شلاق و تازیانه تعلیمی و اجزای آنها؛ پر آماده و اشیای ساخته شده از پر؛ گل‌های مصنوعی؛ اشیا از موی انسان
 
فصل شصت و چهارم: کفش، گتر و اشیای همانند، اجزای این اشیا
 
فصل شصت و پنجم: کلاه و اجزای کلاه
 
فصل شصت و ششم: چتر بارانی، چتر‌ آفتابی، عصا، عصای صندلی‌شو، شلاق، تازیانه و اجزای آنها
 
فصل شصت و هفتم: پر و پر نرم آماده و اشیای ساخته‌شده از پر یا از پر نرم؛ گل‌های مصنوعی؛ اشیای ساخته شده از موی انسان
 
قسمت سیزدهم: مصنوعات از سنگ، گچ، سیمان، پنبه‌نسوز (Asbestos)، میکا یا از مواد همانند؛ محصولات سرامیک؛ شیشه و مصنوعات از شیشه
 
فصل شصت و هشتم: مصنوعات از سنگ، گچ، سیمان، پنبه‌نسوز (Asbestos) میکا یا از مواد همانند
 
فصل شصت و نهم: محصولات سرامیکی
 
فصل هفتادم: شیشه و مصنوعات شیشه‌ای
 
قسمت چهاردهم: مروارید طبیعی یا پرورده، سنگ­های گرانبها یا نیمه گرانبها، فلزات گرانبها، فلزات دارای روکش یا پوشش از فلزات گرانبها، و اشیای ساخته شده از این مواد؛ زیور آلات بدلی (فانتزی)؛ سکه
 
فصل هفتاد و یکم: مروارید طبیعی یا پرورده، سنگ­های گرانبها یا نیمه گرانبها، فلزات گرانبها، فلزات دارای روکش یا پوشش از فلزات گرانبها
 
 و اشیای ساخته شده از این مواد؛ زیور آلات بدلی؛ سکه
 
قسمت پانزدهم: فلزات معمولی و مصنوعات آنها
 
فصل هفتاد و دوم: چدن، آهن و فولاد
 
فصل هفتاد و سوم: مصنوعات از چدن، آهن یا فولاد
 
فصل هفتاد و چهارم: مس و مصنوعات از مس
 
فصل هفتاد و پنجم: نیکل و مصنوعات از نیکل
 
فصل هفتاد و ششم: آلومینیوم و مصنوعات از آلومینیوم
 
فصل هفتاد و هفتم: (برای احتیاجات آتی سیستم هماهنگ‌شده در نظرگرفته‌شده)
 
فصل هفتاد و هشتم: سرب و مصنوعات از سرب
 
فصل هفتاد و نهم: روی و مصنوعات از روی
 
فصل هشتادم: قلع و مصنوعات از قلع
 
فصل هشتاد و یکم: سایر فلزات معمولی؛ سرمت‌ها؛ مصنوعات از این مواد
 
فصل هشتاد و دوم: ابزارها، ابزار آلات، مصنوعات چاقوسازی، قاشق و چنگال، از فلزات معمولی؛ اجزاء و قطعات این مصنوعات از فلزات معمولی
 
فصل هشتاد و سوم: مصنوعات گوناگون از فلزات معمولی
 
قسمت شانزدهم: ماشین‌ آلات و وسایل مکانیکی؛ ادوات برقی؛ اجزاء و قطعات آنها؛ دستگاه‌های ضبط و پخش صوت؛ دستگاه‌های ضبط و پخش صوت و تصویر تلویزیون، و اجزاء و قطعات و متفرعات این دستگاه‌ها
 
فصل هشتادو چهارم: رآکتورهای هسته‌ای، دیگ‌های بخارو آبگرم، ماشین‌ آلات و وسایل مکانیکی؛ اجزاء و قطعات آنها
 
فصل هشتاد و پنجم: ماشین آلات و دستگاه‌های برقی و اجزاء و قطعات آنها؛ دستگاه‌های ضبط و پخش صوت، دستگاههای ضبط و پخش صوت و تصویر تلویزیونی، اجزاءو قطعات و متفرعات این دستگاه‌ها
 
قسمت هفدهم: وسایل نقلیه زمینی، هوایی، آبی و تجهیزات ترابری مربوط به آنها
 
فصل هشتادوششم: لوکوموتیوهای راه‌آهن یا تراموای نواقل روی خط راه‌آهن و اجزاء و قطعـات آنها؛ ملحقات ومهارکننده‌های خط راه‌آهن یا تراموا و اجزاء و قطعات آنها؛ تجهیزات علامت دادن مکانیکی ترافیک (ازجمله الکترومکانیکی) از هر نوع
 
فصل هشتاد و هفتم: وسایل نقلیه زمینی غیر از نواقل روی خط راه‌آهن یا تراموا و اجزاء و قطعات و متفرعات آنها
 
فصل هشتاد و هشتم: وسایل نقلیه هوایی، فضایی و اجزاء و قطعات آنها
 
فصل هشتاد و نهم: کشتی‌ها، قایق‌ها و شناورها
 
قسمت هجدهم: آلات و دستگاه‌های اپتیک، عکاسی، سینما توگرافی،‌سنجش، کنترل، دقت‌سنجی؛ آلات و دستگاه‌های طبی ـ جراحی؛ اشیای صنعت ساعت‌سازی؛ آلات موسیقی؛ اجزاء و قطعات و متفرعات آنها
 
فصل نود:‌آلات و دستگاههای اپتیک، عکاسی، سینماتوگرافی، سنجش، کنترل، دقت‌سنجی؛ آلات و دستگاه‌های طبی ـ جراحی؛ اجزاء و قطعات و متفرعات آنها
 
فصل نودو‌یکم: اشیای صنعت‌ساعت‌سازی(Clocks and watches and parts thereof)
 
فصل نود و دوم: آلات موسیقی؛ اجزاء و قطعات و متفرعات این آلات
 
قسمت نوزدهم: اسلحه و مهمات؛ اجزاء و قطعات و متفرعات آنها
 
فصل نود و سوم: اسلحه و مهمات؛ اجزاء و قطعات و متفرعات آنها
 
قسمت بیستم: کالاها و مصنوعات گوناگون
 
فصل نود و چهارم: مبل؛ مبل‌های طبی ـ‌ جراحی؛ اسباب تختخواب و همانند؛ چراغ و وسایل روشنایی که در جای دیگر گفته‌ نشده یا مشمول شماره‌های دیگر نباشند؛ چراغ‌های تبلیغاتی علائم نورانی، تابلوهای نورانی راهنما و اشیای همانند؛ ساختمان‌های پیش‌ساخته
 
فصل نود و پنجم: بازیچه، اسباب‌بازی و لوازم ورزش؛ اجزاء و قطعات و متفرعات آنها
 
فصل نود و ششم: مصنوعات گوناگون
 
قسمت بیست و یکم: اشیای هنری، اشیای کلکسیون یا عتیقه
 
فصل نود و هفتم: اشیای هنری، اشیای کلکسیون یا عتیقه
 
فصل نود و هشتم: قطعات منفصله  ماشین آلات راهسازی، خودرو و سایر ماشین آلات و وسایل نقلیه موتوری تاریخی CBU

و همچنین شامل ضمائم:

ضمیمه شماره 1: مواد شیمیایی جداول کنوانسیون سلاح‌های شیمیایی
 
ضمیمه شماره 2: مواد شیمیایی مخرب لایه اوزون
 
ضمیمه شماره 3: مطابقت پسماندهای مشمول کنوانسیون بازل و کد سیستم هماهنگ شده سازمان گمرک بین‌الملل
 
ضمیمه شماره 4: مواد شیمیایی‌ مشمول‌ آیین‌ کار اعلام‌ رضایت‌ قبلی‌ (کنوانسیون روتردام)
 
ضمیمه شماره 5: مقررات مربوط به کالاهای صادراتی و وارداتی مشمول استاندارد اجباری
 
ضمیمه شماره 6: فهرست مواد و داروهای تحت‌کنترل تحت‌ مراقبت هیات بین‌المللی کنترل مواد مخدر(INCB)
 
ضمیمه شماره 7: توضیح در خصوص ستون، کد کشور دارنده تعرفه ترجیحی
 
ضمیمه شماره 8: کالاهای مشمول معافیت منطبق با قانون مالیات بر ارزش افزوده براساس کدینگ (HS)
 
 
 
 
مهدی لگزی
نظر خود را بگذارید