قواعد طبقه بندی کالا در سیستم هماهنگ شده

این شش قاعده نحوه و چگونگی طبقه بندی کالا را بیان می کند. کارشناسان حرفه ای گمرک کسانی هستند که بتوانند با کمک این شش قاعده یک کالا را در کد تعرفه صحیح، طبقه بندی نمایند.

طبقه بندی کالاها در نمانکلاتور طبق اصول ذیل انجام می گیرد:

 • 1- عناوین قسمت ها و فصل ها وبخش های دارای ارزشی جز شناساندن وتسهیل امر مراجعه نمی باشند زیرا طبقه بندی در متن شماره ها ویاد داشت های مقدماتی قسمت ها وفصل ها ودر قواعد زیر تا آنجایی که این قواعد با مندرجات شماره ها ،یادداشت ها مغایرت نداشته باشند قانوناً تعیین گردیده است .
 • 2- الف- هر اشاره ای به یک شیء در شماره ای معین ،شامل این شیء می شود ولو بحالت غیر کامل یاتمام نشده به شرط اینکه به همان صورت ،مشخصات اساسی شیء کامل یا تمام شده را داشته باشد. همچنین شامل شیء کامل یا تمام شده یا اشیای که طبق مقررات پیش گفته باید کامل یا تمام شده تلقی شوند وقتی که بصورت پیاده شده یا سوار نشده عرضه می گردند  می شوند .
 • ب- هر ذکری از یک که در هر شماره معین شده است مربوط بقه این ماده می باشد خواه به حالت خاص یا مخلوط ویا حتی با اشتراک با مواد دیگر .همچنین هر ذکری که از مصنوعات ساخته از یک ماده معین شده است مربوط به آن مصنوعات است که تماماً یا اجزا از این ماده تشکیل شده باشد. طبقه بندی این محصولات مخلوط یا اشیاء مرکب ( Composite) طبق اصول بیان شده در قاعده 3 بعمل می آید.
 • 3- در مواردی که خواه در اجرای مقررات قاعده 2-ب یا به هر صورت دیگر کالایی قابل طبقه بندی در دو یا چند شماره بنظر برسد، طبقه بندی آن بنحو زیر انجام می گیرد :
 • الف - شماره که کالا را به صورت مشخص تری توصیف کند بر شماره هایی که صورت عمومی تری را بیان می کند مرجع خواهد بود .با این حال وقتی که دو یا چند شماره هر کدام تنها به یک قسمت محصول مخلوط با یک شیء یا فقط به آن قسمت از اشیاء در مورد کالاهایی که به صورت مجموعه برای خرده فروشی آماده و عرضه می شوند مربوط می شود.این شماره ها را باید همچنین با درنظر گرفتن این محصول یا این شیء به عنوان مشخص تر تلقی کرد حتی اگر یکی از شماره ها از طرف دیگر توصیف دقیق تر یا کاملتری از آن کرده باشد .
 • ب- طبقه بندی محصولات مخلوط،مصنوعاتی که از مواد مختلف تشکیل شده ویا از به هم متصل کردن اشیاء گوناگون بدست آمده باشد وکالاهایی که به صورت مجموعه برای خرده فروشی آماده وعرضه شده اند ولی طبقه بندی آنها را با اجرای قاعده 3-الف نتوان تعیین کرد طبقه بندی با توجه به ماده یا شیء که صف و خاصیت اساسی خود را به آن محصول می دهد بعمل می آید،به شرط اینکه تشخیص این امر میسر باشد .
 • ج- درمواردی که با قواعد 3-الف و 3-ب نتوان طبقه بندی کالایی را تعیین کرد آن کالا در شماره ای که از لحاظ ترتیب عددی در آخر قرار گرفته بین آنهایی که قابل اعتبار تشخیص داده شده است طبقه بندی می گردد.
 • 4- کالاهایی را که نتوان طبق قواعد مذکور در فوق طبقه بندی کرد در شماره مربوط به کالایی که بیشتر به آن شبیه است طبقه بندی می شود.
 • 5- علاوه بر مقررات پیش گفته،قواعد زیر درمورد کالاهای آتی الذکر اجرا می گردد :
 • الف- جلد برای دوربین عکاسی ،آلات موسیقی ،اسلحه،آلات رسامی،جعبه ها و محفظه های مشابه که بخصوص برای جای دادن یک شیء معین یا یک مجموعه ساخته شده وقابلیت این را دارند که برای استعمال طولانی مورد استفاده قرار گیرند ویا اشیایی که برای آنها در نظر گرفته شده عرضه می شوند با این اشیاء که طبقه بندی می شوند.درصورتی که نوعی باشند که معمولاً با آنها فروخته می شوند.با این حال وقتی که ظروف قابلیت این را داشته باشند که بطور مطلوب وبصورتی مکرر مورد استفاده قرار گیرند این قاعده لازم الرعایه نمی باشد.
 • 6- طبقه بندی کالاها در شماره فرعی یک شماره در متن این شماره های فرعی ویادداشتهای شماره های فرعی وهمچنین با انجام تغییرات لازم در قواعد فوق وبا آگاهی به اینکه فقط شماره های فرعی همسطح ممکن است مورد مقایسه قرار گیرند قانوناً تعیین گردیده است .از لحاظ این قاعده ،یادداشت های قسمت ها وفصل ها نیز جزء در مواردی که مقررات مخالفی باشد قابل اجرا است.

به زودی 6 قاعده فوق به تفکیک تفسیر خواهد شد...

منتظر بمانید...

 

 

مهدی لگزی

نظر خود را بگذارید