رویه‌های گمرکی

۱۴ آبان ۱۳۹۹

رویه صدور موقت

 صدور موقت  وفق ماده ۷۱ قانون امور گمرکی، صدور موقت رویه ای است گمرکی که به ‌موجب آن کالاهای مجاز برای اهداف معینی شامل ساخت، پردازش، تعمیر، تکمیل شرکت در نمایشگاه یا به عنوان وسایل نقلیه برای استفاده شخصی یا تردد ...
۱۴ آبان ۱۳۹۹

ورود موقت جهت پردازش

ورود موقت برای پردازش تعریف ورود موقت برای پردازش: وفق ماده ۵۱ قانون امور گمرکی ورود موقت برای پردازش رویه است گمرکی که بر اساس آن کالا می تواند به طور موقت وارد شود تا ساخته، تکمیل، تعمیر یا فرآوری شده ...
۲۵ دی ۱۳۹۹

رویه ترانزیت (عبوردهنده) خارجی

ترانزیت (عبور) خارجی ترانزیت خارجی یا عبور خارجی طبق مقررات ماده ۵۳ قانون امور گمرکی رویه‌ای است گمرکی که بر اساس آن کالایی به منظور عبور از قلمرو گمرکی از یک گمرک مجاز وارد و از گمرک مجاز دیگری تحت نظارت ...
۲۲ آذر ۱۴۰۰

رویه مرجوعی

رویه مرجوعی طبق ماده ۵۲ قانون امور گمرکی مرجوعی رویه‌ای است که بر اساس آن کالای وارده موجود در گمرک را هنگامی که با اجرای مقررات متروکه به فروش نرسیده است می‌توان به عنوان اعاده به خارج به گمرک اظهار و ...